У жовтні 2019 року доктор фізико-математичних наук, професор Владислав Федорович Бабенко відзначає 70-річчя. З нагоди ювілею видатного математика, фахівця в галузі теорії наближень В. Ф. Бабенка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Інститутом математики НАН України 3–5 жовтня 2019 року проводить у місті Дніпро Всеукраїнську наукову конференцію

«ТЕОРІЯ НАБЛИЖЕНЬ

І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

Владислав Федорович Бабенко народився 1 жовтня 1949 р. у м. Дніпродзержинськ. У 1973 р. закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика», у 1976 р. – аспірантуру. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію «Некоторые вопросы оптимизации приближенного интегрирования и интерполяции функций многих переменных». У 1989 р. в Інституті математики НАН України захистив докторську дисертацію «Экстремальные задачи теории приближения и несимметричные нормы».

В. Ф. Бабенко працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії функцій. Одержав вчене звання доцента (1982), професора (1990). У 1988–2010 рр. – завідувач кафедри математичного аналізу, у 2010–2014 рр. – професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій. У 2001 р. працював за сумісництвом провідним науковим спiвробiтником Інституту математики НАН України, а з 2002 р. до 2011 р. – провідним науковим спiвробiтником Інституту прикладної математики i механіки НАН України.


До сфери наукових iнтересiв В. Ф. Бабенка належать такі фундаментальні розділи математичного аналізу, як теорія наближення, гармонічний аналіз, теорія оптимальних алгоритмів, екстремальні задачі аналізу, теорія і застосування вейвлетів, геометричне моделювання. В. Ф. Бабенко розробив теорію апроксимації у просторах інтегрованих функцій з несиметричними нормами, що дало можливість з єдиної точки зору вивчати задачі найкращого наближення без обмежень і задачі найкращого одностороннього наближення, а також створити нові методи розв’язування низки екстремальних задач теорії апроксимації. Ним розв’язано задачі обчислення поперечників та оптимізації квадратурних формул для цих класів функцій і створено нові методи отримання нерівностей типу Ландау–Колмогорова, на основі яких отримано низку нових точних нерівностей такого роду для функцій однієї та багатьох змінних. Розроблено методи побудови асимптотично оптимальних тріангуляцій при інтерполяції функцій багатьох змінних кусково-лінійними сплайнами.


У 2002–2013 рр. був заступником голови спецiалiзованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз при Дніпропетровському національному університеті, членом низки спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Протягом багатьох років був членом експертної ради з математики ВАК України, членом редакційних колегій міжнародного математичного журналу «East Journal on Approximations», часописів «Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Серія: Математика», «Математичне моделювання».


Автор понад 400 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій.


Підготував 13 кандидатів і 3 докторів фізико-математичних наук.


Лауреат Державної премії України (1994), почесних звань «Заслужений діяч науки i техніки України» (1998), «Заслужений професор Дніпропетровського національного університету». Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України.